< INDEX

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– dalej „RODO”, mając na uwadze fakt Pani/Pana/Uczestnika dotychczasowego współdziałania z podmiotem gospodarczym Dance4Fun oraz fakt zgromadzenia w jego toku Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych (obejmujących Pani/Pana/Uczestnika dane kontaktowe/dane wrażliwe), a nadto szanując Pani/Pana/Uczestnika prywatność oraz dbając o to, aby wiedział(a) Pan(i)/Uczestnik, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe, przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą Pani/Panu/Uczestnikowi powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić.

  1. Administratorem Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych jest Radosław Marcin Izdebski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Dance4Fun Radosław Marcin  Izdebski z siedzibą w   ul. Poznańska 103, 08-110 Siedlce, numer NIP 8212059657,  REGON 140065583  zwana dalej: „Administratorem Danych”. Może się Pani/Pan/Uczestnik skontaktować z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres e-mail admin@dance4fun.pl, zapisy@dance4fun.pl  lub dzwoniąc pod numer: +48 602-799-722.
  2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci zawierania i wykonywania przez Administratora Danych umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych.
  3. Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe przetwarzane są wyłączne w następujących celach:

·         prowadzenie z Panią/Panem/Uczestnikiem korespondencji handlowej, w tym powiadamianie o treningach, wysokości opłat, powstałych zaległości/ korespondencji o postępach uczestnika itp.,

·         dochodzenie roszczeń na gruncie przepisów prawa cywilnego, o ile takie się pojawią,

·         dla celów podatkowych (w razie takiej konieczności).

  1. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które Pani/Pana/ Uczestnika/ zajęć tanecznych/ akrobatycznych prowadzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą Dance4Fun Radosław Marcin Izdebski dotyczą: dane kontaktowe (wizerunek,  uczestnika zajęć będącego bezpośrednim podopiecznym Pani/Pana na mocy prawa zgodnego z Kodeksem Rodzinnym,  imię, nazwisko, wiek, informacji o stanie zdrowia Uczestnika, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, adres zamieszkania,  nr rachunku bankowego, dane adresowe w tym nazwa Banku obsługującego Pani/Pana/Uczestnika rachunek bankowy, przynależność do grupy).
  2. Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres istnienia stosunków handlowych z Panią/Panem/Uczestnikiem, a po ich zakończeniu przez okres 3 lat, licząc od dnia wykonania umowy zawartej przez Administratora Danych z Pani/Panem/Uczestnikiem, w zależności od tego, który okres upływa później.
  3. Administrator Danych przekazuje Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych w tym Prokuraturze, Policji, Sądom, Organom Ścigania, US, ZUS, Towarzystwom Ubezpieczeniowym w zakresie wypłat z tytułu NW, Służbą zdrowia w tym pogotowiu, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania, w tym poczcie, dostarczającym przesyłki kurierskie firmom, firmom informatycznym, jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych,  w tym wszelkim organizacją zajmującym się organizowaniem zawodów tanecznych/akrobatycznych/fitness..
  4. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych do państw trzecich.
  5. Ma Pani/Pan/ Uczestnik prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu/Uczestnikowi prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/ Uczestnika danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan/Uczestnika prawo żądać, by Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu/Uczestnikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan/Uczestnik, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. W oparciu o Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana/Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).

 

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne.

Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.
 

 

Pytania i informacje

Wszelkie pytania prosimy wysyłać poprzez formularz lub e-mail podając imię i nazwisko oraz numer telefonu kom.

Odpowiedź zostanie wysłana na konto e-mail, z którego otrzymaliśmy zapytanie lub e-mail wskazany w zapytaniu.

lub telefonicznie 602 799 722