< INDEX

REGULAMIN KURSÓW / GRUP TANECZNYCH / WARSZTATÓW / LEKCJI INDYWIDUALNYCH ORAZ INNYCH ZAJĘĆ W DANCE4FUN

 

Wszystkie chętne osoby proszone są o dokładne przeczytanie regulaminu.

Wysłanie zgłoszenia na dowolne zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


1. Warunkiem udziału w zajęcia jest przesłanie zgłoszenia droga mailowa i zakup biletu bądź karnetu przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.

2.  Wysokość opłaty za zajęcia/karnety jest określona oddzielnie dla każdego rodzaju kursu. Cena za pojedyncze wejście na zajęcia jest ustalana dla każdego kursu lub grupy i określona w cenniku. Na niektóre kursy nie istnieje możliwość wykupienia pojedynczej lekcji.

3. Pod pojęciem LEKCJA,  LEKCJE,  KURS, KURSY, GRUPY TANECZNE mamy na myśli cykliczne zajęcia indywidualne lub grupowe odbywające się określoną ilość w tygodniu uzależnioną od oferty i rodzaju tych zajęć. Każda lekcja lub kurs czy też grupa taneczna ma swój określony grafik zajęć.

4.Karnet oznacza określoną ilość lekcji lub zajęć w danym miesiącu w zależności od rodzaju grupy i kursu czy też formy zajęć. Jeżeli w miesiącu wypada kalendarzowo więcej lub mniej treningów to kwota jest ustalana odpowiednio proporcjonalnie względem ceny i ilości spotkań. W przypadku wpłaty większej kwoty reszta zwracana będzie albo na konto, z którego przyszedł przelew albo w formie gotówkowej lub w formie darmowych lekcji danej grupy lub kursu następujących w kolejnym miesiącu odpowiednio do wpłaconej kwoty. Zgoda na przekazanie wpłaty z nadwyżki na kolejne lekcje jest automatyczna. Aby otrzymać zwrot nadwyżki w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach na następny miesiąc należy poinformować o tym mailem lub smsem przed pierwszą lekcją danego kursu lub grupy w następnym miesiącu. W przypadku braku poinformowania o rezygnacji z zajęć w kolejnym miesiącu poprzez wysłanie maila lub smsa do organizatora czy też braku odpowiedzi na zapytanie organizatora wysyłane mailem bądź smsem przed pierwszą lekcją w kolejnym miesiącu organizator automatycznie rezerwuje miejsce dla danej osoby na następny miesiąc i nie zwraca wpłaconych wcześniej pieniędzy lub nadwyżki wpłaconych pieniędzy z poprzednich miesięcy.

5. Karnety sprzedawane są w zależności od kursu w formie pojedyńczych zajęć lub w formie opłaty za bieżący miesiąc kalendarzowy rozliczony proporcjonalnie wedle dni w nim występujących. Opłata pobierana jest zawsze za bieżący miesiąc kalendarzowy a kwota jest obliczana kalendarzowo na podstawie ilości zajęć w danym miesiącu. Osoby, które pojawiają się na kursie pierwszy raz płacą kwotę odpowiednią do ilości zajęć w danym miesiącu lub za zgodą organizatora za pojedyńczą lekcję w kwocie zaproponowanej przez organizatora po ustaleniu z organizatorem takiej możliwości dla danego kursu. Osoby uczestniczące kolejny miesiąc w danym kursie lub grupie płacą za każdy miesiąc stałą opłatę ustaloną w cenniku bez względu na własną obecność na zajęciach. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Za zgodą organizatora możliwe jest odrobienie zajęć. Niewykorzystane wejście w zakupionym karnecie uczestnik kursu lub grupy będzie mógł zrealizować w miesiącu bieżącym biorąc udział w innych zajęciach pod warunkiem, że zgłosi swoją nieobecność najpóźniej na 60 minut przed rozpoczęciem lekcji, w której nie może uczestniczyć wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie www.dance4fun.pl/nieobecnosc.html . Lekcję można odrobić w bieżącym miesiącu kalendarzowym biorąc udział w wybranej przez siebie ze wskazanych przez organizatora możliwych lekcji. Osoby odrabiające zajęcia będą wpuszczane na lekcje tylko i wyłącznie po wstępnym wysłaniu zgłoszenia nieobecności poprzez formularz www.dance4fun.pl/nieobecnosc.html  oraz uzgodnieniu z organizatorem daty i rezerwacji miejsca najpóźniej na dzień przed terminem takiej lekcji. Konieczne jest otrzymanie potwierdzenia ze strony organizatora o wolnym miejscu i możliwości uczestniczenia w zgłaszanej lekcji. Odrabianie zajęć nie przysługuje osobom korzystającym z kart partnerskich Medicover. Zajęcia można odrobić najdalej do 15 dnia kolejnego miesiąca pod warunkiem w pełni opłaconych zajęć kursu w miesiącu kalendarzowym, w którym wystąpiła nieobecności oraz w pełni opłaconym kolejnym miesiącu kalendarzowym po nim.

7. Możliwość trenowania samodzielnie na sali w czasie działania klubu przysługuje tylko i wyłącznie kursantom, którzy mają opłaconony karnet za miesiąc bieżący lub opłaconą minimum jedną lekcję w miesiącu bieżącym, w którym chcą z sali skorzystać. Dotyczy to zarówno tancerzy z grup turniejowych jak i również kursantów z jakiejkolwiek naszej oferty zajęć.

8. Osoby z darmowymi kuponami będą wpuszczane na lekcje tylko i wyłącznie po wstępnym zgłoszeniu i rezerwacji miejsca droga mailowa i po otrzymaniu potwierdzenia ze strony DANCE4FUN o wolnym miejscu na zgłaszaną lekcję. Osoby korzystające z kart partnerskich muszą uiścić dopłatę wedle cennika poszczególnych kursów. Organizator ma prawo odmówić wejścia na salę osobie, która nie ma opłaconej dopłaty w dniu lekcji lub w terminie wskazanym w mailu przypominającym o wpłacie dopłaty do programu partnerskiego.

9. W przypadku nieobecności na zajęciach nie wynikającej bezpośrednio z winy organizatora, organizator nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora przysługuje prawo do odrobienia zajęć w następnym miesiącu kalendarzowym lub zwrot pieniędzy za odwołaną, niewykorzystaną lekcję pod warunkiem, że uczestnik zgłosi rezygnację z kolejnych zajęć. Rezygnację należy wysłać mailem najpóźniej w dzień poprzedzający kolejną lekcję. W przypadku braku wysłania rezygnacji napłata przechodzi automatycznie kalendarzowo na poczet kolejnej lekcji, która nie została jeszcze opłacona.

10.  Wszelkie opłaty należy wnosić tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem zajęć. Osoba bez uregulowanej opłaty za lekcję nie może brać w niej udziału.

11. W przypadku rezygnacji z lekcji po zakupie karnetu organizator zwraca 50% wpłaconej kwoty wyłącznie przy braku nieobecności na żadnej z lekcji oraz zgłoszeniu mailowym na dzień przed rozpoczęciem pierwszej lekcji lub pierwszej lekcji w wykupionego okresu, w którym odbywają się wykupione lekcje. Wykupienie lekcji miesięcznych lub kilkumiesięcznych czy też pojedynczej  lekcji oznacza zarezerwowanie miejsca na lekcji lub w grupie, w której odbywają się lekcje na określony czas za jaki została dokonana opłata. W przypadku wykupienia lekcji miesięcznych lub kilkumiesięcznych czy też pojedynczej lekcji i nie poinformowaniu o nieobecności przed pierwszą lekcją z wykupionego okresu lub przed wykupioną pojedynczą lekcją organizator nie zwraca pieniędzy.

12. Bilet lub darmowy kupon oznacza pojedyncze wejście na zajęcia. Nie jest możliwe wykorzystanie lub zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet lub kupon. Jest również określony i nadrukowany maksymalny termin ważności.

13. Plan zajęć, na które można dołączyć dostępny jest na stronie www.dance4fun.pl . Organizator zastrzega sobie brak podawania terminów zajęć grup zamkniętych. Zajęcia prowadzone są na salach tanecznych, akrobatycznych, na otwartych przestrzeniach oraz w formie e-learningu. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu nauki ze stacjonarnych na formę zajęć i nauki w formie e-learningu o czym powiadomi kursantów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji zajęć w obrębie danej dzielnicy miasta lub w przypadku wyjazdów zorganizowanych jak obozy, szkolenia, warsztaty do zmiany lokalizacji w obrębie powiatu o czym powiadomi wcześniej kursantów.

14. Czas pojedynczych zajęć grupowych jest różny i zależny od rodzaju kursu oraz przedziału wiekowego.

15. Na wszystkich zajęciach obowiązuje zmiana obuwia. Osoby bez obuwia zmiennego mogą nie zostać wpuszczone na sale. Na niektórych lekcjach dopuszczalny jest udział na boso lub w skarpetkach.

16. Ze względu na prawo autorskie prowadzący nie kopiują muzyki użytkownikom.

17. Wszyscy uczestnicy kursów proszeni są o podanie w zgłoszeniu adresu mailowego i numeru telefonu komórkowego w celu ewentualnych powiadomień o nagłych zmianach w godzinach zajęć lub dodatkowych informacji o zajęciach i imprezach organizowanych w ramach naszej szkoły i grupy tanecznej.
Wszystkie adresy są zastrzeżone, w każdej chwili możecie Państwo zgłosić mailem lub smsem prośbę o zaprzestanie przesyłania informacji. Należy jednak pamiętać, że organizator nie będzie mógł wtedy poinformować o nagłych zmianach w grafiku.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym powiadomi uczestników poprzez przesłanie informacji na wskazany kontakt  (mail, telefon) ; osoby, którym nie będzie odpowiadała zmieniona godzina mogą wykorzystać swój karnet na innych zajęciach bądź zwrócona zostanie im kwota za dane, niewykorzystane zajęcia.

19. W przypadku choroby prowadzącego, wypadków losowych oraz w innych wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia go innym prowadzącym.

20. W przypadku nieoczekiwanych, nie dających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej czy też decyzji państwowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania i zorganizowania w przyszłym możliwym terminie z zachowaniem dotychczasowego grafiku zajęć. Opłaty za wykupione zajęcia automatycznie przechodzą na przyszły termin. O wzowieniu zajęć organizator powiadowi mailowo na adres podany w zgłoszeniu lub poprzez informacje zawarte na stronie internetowej dedykowanej danemu rodzajowi zajęć. W przypadku wznowienia zajęć oraz zmianie ich dnia i godziny rozpoczęcia w grafiku tygodniowym o wartość większą niż 15min osoby, którym nie będzie odpowiadał zmieniony tygodniowy terminarz zajęć mogą wykorzystać swój karnet na innych zajęciach bądź zwrócona zostanie im kwota za dane, niewykorzystane zajęcia wedle cennika jaki obowiązywał w momencie przerwania zajęć. Należy zgłosić taką chęć wykorzystania karnetu z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed datą pierwszych wznowionych zajęć z danego karnetu.

21. Zapisujący się na zajęcia uczestnik  kursów / grup tanecznych/lekcji indywidualnych i innego rodzaju zajęć w DANCE4FUN jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Każdy uczestnik zajęć bądź opiekun dziecka wykupuje ubezpiecznie od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć podczas zajęć oraz na terenie obiektu, w którym są prowadzone. Ponadto prowadzący zajęcia może zabronić wejścia na trening osobie, która spóźni się na rozgrzewkę. 

22. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w miejscu zajęć oraz w szafkach i szatni.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.

24. Nagrywanie całości zajęć  jest zabronione, nagranie i fotografowanie prezentowanej sekwencji lub zajęć możliwe tylko za zgoda prowadzącego. Publikowanie nagrań i zdjęć lub ich przesyłanie osobom nie uczestniczącym w żadnych kursach / grupach DANCE4FUN, publiczne odtwarzanie nagrań, wyświetlanie zdjęć jest zabronione. Organizator nie ma obowiązku wysyłania własnych nagrań. Prowadzący sami decydują o udostępnianiu nagrań.

25. Na salę mogą wejść tylko uczestnicy zajęć. Dotyczy to każdego rodzaju zajęć, każdej grupy, kursu, lekcji indywidualnej czy innego rodzaju aktualnie prowadzonych zajęć. Nie można wchodzić na salę w czasie trwania zajęć.  Z pytaniami należy zaczekać do zakończenia aktualnie prowadzonej lekcji.

26. Osoby, które nie opłaciły zajęć przed lekcją nie zostaną wpuszczone na salę. Wpłaty należy dokonać według informacji podanych w mailu lub na stronie www.dance4fun.pl. Opłatę należy uregulować przed pierwszymi zajęciami w bieżącym miesiącu poprzez wpłatę na konto.  W przypadku braku potwierdzenia wpłaty z naszej strony należy zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na jakiekolwiek kurs lub do jakiejkolwiek grupy DANCE4FUN lub usunięcia uczestnika bez podania przyczyny.

26. Wszelkie pytania do prowadzących prosimy zadawać z umiarem bez zajmowania czasu przeznaczonego na aktualnie prowadzone przez nich zajęcia. Każdy instruktor jednak bardzo chętnie wysłucha uwag po lekcji lub przed jej rozpoczęciem.

28. W zajęciach mogą brać udział osoby zgłoszone poprzez formularz na stronie www, które wysyłając go akceptują ten regulamin. Nie ma możliwości przenoszenia wpłat uregulowanych za konkretną osobę zgłoszoną na kurs lub lekcję na rzecz innej chętnej osoby. Każda nowa osoba nie może uczestniczyć w zajęciach bez wcześniejszego wysłania formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty za interesujący ją kurs przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy odpowiedzi na zadawane pytania.

30. Organizator ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w przypadku przerwy w zajęciach przez kursanta wynoszącym miesiąc kalendarzowy i braku wpłaty za ominięty miesiąc nauki. Wysokości takiej opłaty to minimum 50pln a maksymalnie do wysokości połowy opłaty jaka dotyczyła ominiętego przez kursanta miesiąca. Dotyczy to sytuacji gdy kursant niezależnie od powodu nieobecności chce ponownie dołączyć do zajęć i nie ma znaczenia, do której grupy. W przypadku braku takiej wpłaty organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału kursanta w zajęciach.

31. Organizator ma prawo wyprosić kursanta, który jest pod wpływem alkoholu a kursantowi nie przysługuje prawo zwrotu kosztów lekcji, z której został wyproszony.

32. Każdy uczestnik przed zapisaniem się na zajęcia powinien zapoznać się z opinią na temat swojego stanu zdrowia oraz uzyskać pozytywną opinię lekarską na udział w zajęciach sportowych. W przypadku osób niepełnoletnich osobą zobowiązaną do uzyskania zgody lekarskiej jest opiekun prawny. Na prośbę instruktora lub organizatora, uczestnik ma obowiązek przedstawić zgodę od lekarza na udział w zajęciach sportowych. W przypadku braku przedstawienia takiej zgody przed kolejnymi zajęciami, instruktor ma prawo odmówić udziału w kolejnych zajęciach a pieniądze wpłacone nie podlegają zwrotowi.

33. Kluczyk do szafki należy zwrócić bezpośrednio po zajęciach a najpóźniej dnia następnego. Opłata za zgubiony kluczyk do szafki wynosi 30pln.

34. W przypadku ogłoszonej pandemii oraz do czasu jej odwołania na nasze zajęcia przychodzimy w maseczkach. Na terenie całego klubu jest obowiązek noszenia maseczek z wyjątkiem sal treningowych, na których można ćwiczyć bez maseczki. Do wszystkich miejsc, w których organizowane są nasze zajęcia bez względu na ich rodzaj wchodzimy w maseczce i dezynfekujemy dłonie płynem dostępnym na miejscu. Osoby, które nie mogą używać maseczki bądź dezynfekować dłoni płynem do tego prosimy o kontakt z nami najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem zajęć.

35. Zapisując się na nasze zajęcia kursant lub opiekun prawny dziecka, które zostało zapisane do nas na zajęcia wyraża zgodę na publikowanie zdjęć, nagrań z treningów, pokazów, turniejów, prezentacji wraz z wizerunkiem na naszych kanałach social media, stronie www.dance4fun.pl oraz na nośnikach foto video w siedzibie. Publikowanie zdjęc oraz nagrań z naszych zajęć bez naszej zgody jest zabronione.

35. Kopiowanie lub wykorzystywanie logo DANCE4FUN lub jego części oraz zwrotu DANCE4FUN, zdjęć, nagrań video bez naszej zgody jest zabronione.

 

 

Pytania i informacje

Wszelkie pytania prosimy wysyłać poprzez formularz lub e-mail podając imię i nazwisko oraz numer telefonu kom.

Odpowiedź zostanie wysłana na konto e-mail, z którego otrzymaliśmy zapytanie lub e-mail wskazany w zapytaniu.

lub telefonicznie 602 799 722

 

 Wystawiamy faktury VAT 23%

Aby wystawić fakturę należy podać numer nip przy realizacji płatności drogą mailową lub ustną przed jej wykonaniem

 

< informacja o płatności >